Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Załącznik nr 1
Program  Wychowawczo -  Profilaktyczny
 Szkoły Podstawowej  w Przedmościu
2017/2020
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) art. 26
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną             w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
 • Konwencja o Prawach Dziecka.
 • Statut szkoły.
 
I. WPROWADZENIE
Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.
Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej               i duchowej.
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,                  a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.
 Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował                w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas.
 
 
II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.
3. Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji.
4. Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, odpowiedzialność, miłość, lojalność, nauka, zrozumienie, wspólnota, piękno, sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, pasja, niezależność, prawość, rodzina, rozwój, prawda, porządek, patriotyzm.
5. Wyrabianie postawy zrozumienia, szacunku i chęci pomocy innym, zachęcanie do udziału w wolontariacie.
 
III. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI
 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw                i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
 2. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów                             i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami                 i wychowawcami;
 3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie                do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie                        do wartości. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.
 4. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie.
 5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy                   do jednych z najważniejszych wartości w życiu Motywowanie do zdrowego stylu życia.
 6. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.
 7. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego                 i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etap.
 8. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu.
 
IV. DIAGNOZA
Szkoła Podstawowa w Przedmościu jest niewielką szkołą, co w połączeniu z przyjaznym i bezpiecznym otoczeniem sprawia,                              że stwarzamy uczniom poczucie bezpieczeństwa. Nasi wychowankowie to dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie  klas I-III. Wśród uczniów naszej szkoły nie ma problemów związanych z agresją i przemocą, a większość dzieci  wie jak bezpiecznie korzystać z komputera              i Internetu. Uczniowie w szkole są bezpieczni. Środowisko rodzinne naszych uczniów jest zróżnicowane, ale właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków i dobrze współpracuje ze szkołą.
Celem działalności Szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne, zdobyte                       w procesie dydaktyczno-wychowawczym, byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata. Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej. Szkoła promuje wartości: dobro, prawdę i poszanowanie dla drugiego człowieka. Pomaga wszystkim uczniom rozwijać osobowość, talenty i uzdolnienia. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne i dobrą atmosferę.  Dba o rozwój, rekreację i rozrywkę. Uczniowie mogą korzystać z zajęć  dostosowanych do potrzeb                    i zainteresowań dzieci.
V. PRIORYTETY SZKOŁY:
 1. Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego  sukces i  stwarza   warunki   do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.
 2. Pomaga w rozwijaniu wszystkich uzdolnień celem doskonalenia wszystkich kompetencji społecznych, samodzielności i zaradności.
 3. Czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności  szkolnej.
 4. Szkoła wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną  sytuację. ( Dziecko o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych)
 5. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym, promuje swoją  działalność w tym środowisku oraz otwiera się na potrzeby środowiska.
 6. Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, języka, kultury                       i tradycji kraju oraz innych narodów
 7. Szkoła organizuje proces rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości ( intelektualnej, psychicznej, estetycznej, moralnej, duchowej, fizycznej).
 8. Szkoła kształtuje właściwe postawy i wychowuje do wartości ( dobro, prawda, szacunek, uczciwość, miłość, tolerancja, poszanowanie  zdrowia, szczęście  rodzinne)
 9. Szkoła upowszechnia czytelnictwo  i  rozwija kompetencje czytelnicze .
 10. Szkoła  uwrażliwia na potrzeby innych, wyrabia chęć pomocy innym.
VI. CELE  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE:
Cele:
 • wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka
 • wspieranie  rozwoju dziecka młodszego w oddziałach przedszkolnych, przygotowania dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole.
 • zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 • wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów
 • kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole
 • przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych
 • przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych
 • doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą
 • wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych
 • eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia
 Metody pracy:
 • stosowanie metod aktywizujących i problemowych;
 • spotkania ze świadkami wydarzeń historycznych, znanymi postaciami-autorami książek czy piosenkarzami;
 • apele, spotkania kultywujące wydarzenia historyczne naszego kraju;
 • wystawy, konkursy promujące kulturę europejską;
 • wycieczki poszerzające wiedzę o tradycji i obyczajach Polski i Europy;
 • stosowanie metod, takich jak: gry i zabawy, dyskusje na forum grupy, rozmowy, twórczość plastyczna i artystyczna dzieci, zajęcia warsztatowe, gry dramowe, scenki improwizowane.
Formy pracy:
 • praca indywidualna
 • praca w grupach
 • prace w zespołach zadaniowych
 • udział w imprezach kulturalno- sportowych i  środowiskowych
 • udział w programach profilaktyczno – zdrowotnych
 • praca z książką, konkursy czytelnicze
 •  scenki dramowe,
 • wycieczki,
 • uroczystości klasowe i szkolne,
 • spotkania z pielęgniarką, z policjantem, 
 • lekcje biblioteczne,
 • gry i zabawy,
 • zajęcia świetlicowe,
 • lekcje w środowisku naturalnym.
 
 
 
VII. UCZEŃ W NASZEJ SZKOLE:
Ma prawo do:
 • Rozwoju osobowości, głoszenia własnych przekonań zgodnie z zasadami tolerancji i poszanowania godności innych.
 • Życzliwego i  podmiotowego traktowania  w  procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 • Właściwie zorganizowanego i dostosowanego procesu kształcenia, także do korzystania z zajęć wspierających i wspomagających proces nauczania.
 • Korzystania z pomocy psychologa, pedagoga w rozwiązywaniu problemów
i w przezwyciężaniu trudności.
 • Uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, sportowych lub innych zgodnie z własnymi zainteresowaniami.
 • Sprawiedliwego, jawnego i obiektywnego oceniania.
 • Do akceptacji przez rówieśników i dorosłych.
 • Do nauki bez względu na stopień sprawności psychofizycznej.
 • Do bezpieczeństwa.
 
Ma obowiązek:
 • Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
 • Aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych lub w innych formach życia szkoły.
 • Przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Dbać o czystość i piękno języka poprzez nie używanie wulgaryzmów.
 • Szanować mienie szkoły, dbać o porządek w szkole i w jej otoczeniu.
 • Przestrzegać zasad higieny osobistej.
 • Dbać o schludny wygląd i nosić jednolity strój uczniowski zgodnie z ustalonymi zasadami.
 • Szanować godność innych, przestrzegać zasad życia społecznego w duchu tolerancji.
 • Dbać o zdrowie, higienę życia, bezpieczeństwo własne i innych.
 
 
VIII. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.
Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:
 
Rodzice: 
· mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka; 
·znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;
·  wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
· wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą; 
· aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
·  dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;
 
 Wychowawcy klas: 
· dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;
·  wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;
·  prowadzą dokumentację nauczania;
·  opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
·  koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;
·  dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
·  podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań
· opiekuńczych, ujawnionych nałogów;
 · wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
· informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
·   integrują i kierują zespołem klasowym;
·  wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;
·  wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację  obowiązku szkolnego;
 · promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;
·  inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;
 ·  współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;
·  współpracują z rodzicami, włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy; 
· współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem  i pielęgniarką;
·  współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;
 
Nauczyciele: 
· oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych; 
· odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych; 
· udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;
· wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 
· inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
·  kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
·  reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
·  dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 ·  wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 
· współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;
 · proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
·  realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
Uczniowie, Samorząd Uczniowski:
·  przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia;
·  współorganizują imprezy i akcje szkolne;
·  znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej; 
· akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
· współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
·  kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
·  prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;
·  mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;
 
IX. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI W KLASACH I-III
 
 TREŚCI WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE   W KLASACH I - III
Obszar Zadania Efekty oddziaływań wychowawczych Sposób realizacji Odpowiedzialni
1.
 Relacje – kształtowanie postaw społecznych
Przygotowanie dzieci do właściwego funkcjonowania społecznego. Formy samorządności.
- kreowanie wspólnie z wymienionymi podmiotami sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa szkolno- przedszkolna, inne dorosłe osoby w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
- efektywne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego środowiska z uwzględnieniem doświadczeń i poglądów innych ludzi
-kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
-rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
-kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
-kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi,
z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;
-przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania  własnego i innych ludzi;
-zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli  ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
-rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu  pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów  i sporów.
 
Uczeń:
- nawiązuje i podtrzymuje relacje z rówieśnikami
 - rozpoznaje ich potrzeby
- zgodnie współpracuje w grupie
- ma poczucie przynależności do danej grupy i klasy,
-wyraża potrzebę działania w grupie rówieśniczej,
-współtworzy i respektuje normy grupowe,
-jest współodpowiedzialny           za działania grupy.
 
 
 
 
-gazetki szkolne
-zabawy integrujące zespół klasowy,
-organizowanie imprez szkolnych i klasowych (ślubowanie klas pierwszych, klasowe ognisko, Dzień Chłopca, zabawa andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, Powitanie Wiosny)
i uroczystości klasowych oraz wycieczek turystyczno — krajoznawczych po najbliższej okolicy(imprezy (klasowe, ogólnoszkolne i pozaszkolne)
-sprzątanie terenów dookoła szkoły
 
 
Nauczyciele,
wychowawcy
opiekun
Samorządu
Uczniowskiego,
Rodzice
 
 
 
 
 
 
 
 
Wdrażamy do pracy społecznej. Uczeń współorganizatorem życia szkoły:
-Samorząd Uczniowski
-samorządy klasowe
dyżury klasowe, ogólnoszkolne i biblioteczne
 
Uczeń :
-aktywnie uczestniczy w
życiu klasy, szkoły, rodziny i kraju
-samodzielnie podejmuje
inicjatywy,
-jest odpowiedzialny      za podjęte działania.
 
- wybór samorządu klasowego,
-wybory Samorządu Uczniowskiego
 
 
 
 
 
 
 
2. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)
Profilaktyka pierwszorzędowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stwarzamy poczucie bezpieczeństwa psychicznego.
-Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych
- kształtowanie właściwego zachowania w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu i sytuacjach nadzwyczajnych
- uwrażliwianie na bezpieczne wykorzystywanie i selekcjonowanie informacji pochodzących z Internetu, telewizji, telefonu komórkowego
- kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie, kontakty społeczne
- uwrażliwianie na niebezpieczeństwa wynikające z anonimowości kontaktów
- wskazywanie pozytywnych aspektów korzystania z narzędzi               i urządzeń technicznych
- zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych            i higienicznych warunków poprzez odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczno- wychowawcze i stworzenie bezpiecznych warunków do nauki i zabawy
Uczeń :
- zna zasady BHP
-stosuje się do zasad BHP, Statutu i Regulaminu Szkoły,
-prawidłowo reaguje   na zachowania niewłaściwe.
- ma poczucie
bezpieczeństwa i oparcia.
 - zna swoje prawa   i obowiązki
 
 
 
 
 
 
 
-pogadanki,
- spotkania z policjantem
-konkursy i apele,
-dyżury uczniowskie,
-ankiety, rozmowy, pogadanki, wywiady środowiskowe,
-opieka psychologiczno-pedagogiczna.
-zapoznanie z dokumentami szkoły: statutem kodeksem ucznia, regulaminami
-podejmowanie tematyki poprzez stosowanie scenek sytuacyjnych, dramy, rozmów nauczających, prac plastycznych, innych,
-ćwiczenia asertywności,
Nauczyciele, wychowawcy, rodzice
pielęgniarka szkolna
nauczyciel świetlicy, samorząd szkolny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Dbałość  o  bezpieczeństwo  dzieci w szkole i poza szkołą oraz o komfort psychiczny dziecka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtujemy nawyk bezpiecznego zachowania się   w szkole           i poza nią :
- bezpieczeństwo dzieci podczas drogi do szkoły  i ze szkoły oraz w czasie wyjazdów
-zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa                     w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych
-kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania                  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania                  z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze                na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu                       i multimediów;
-zasady BHP,
-zapoznanie z Regulaminem i Statutem Szkoły.
 
 
Wyrabiamy  nawyki przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w klasie, na terenie szkoły, podczas zajęć fizycznych   oraz w kontaktach z nieznajomymi (ograniczanie zaufania),
- wdrażanie do przestrzegania przepisów   ruchu drogowego                i  przestrzegania regulaminu  dowozów.
- zapewnienie bezpiecznych przyborów i przyrządów  używanych na zajęciach ruchowych oraz plastyczno-technicznych.
- rozwijanie odpowiedzialnej postawy   i zasad zachowania              w  sytuacjach zagrożenia życia  lub niebezpieczeństwa.
- doskonalenie umiejętności posługiwania się telefonami alarmowymi oraz wiarygodnego przekazywania wiadomości.
- zachęcanie do korzystania z pomocy dorosłych (wychowawcy, innego nauczyciela, osoby dorosłej) w przypadku niebezpieczeństwa lub doznanego urazu. 
 
Uczeń:
-pogłębia swoją wiedzę o przepisach ruchu drogowego
-zna  numery  telefonów  alarmowych
-nabiera poczucia pewności siebie
-postępuje zgodnie z zasadami
-zna i stosuje obowiązujące zasady korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły
-przestrzega Regulaminów Szkoły
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
właściwego zachowania w trudnych sytuacjach,
-statystyka higienistki szkolnej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Zdrowie – edukacja zdrowotna
Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.
-zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;
-zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
- przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;
-kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
-rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
-kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;
-uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
-kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.
- dbamy o higienę osobistą i ochronę zdrowia, zdrowy tryb życia  i  higienę pracy.
- dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne
 
Troska o środowisko naturalne.
Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku
-
kształtowanie umiejętności analizy środowisk przyrodniczych
- uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin
Pracujemy na rzecz ochrony środowiska:
-organizowanie akcji na rzecz ochrony przyrody i środowiska: Sprzątanie Świata, zbiórki puszek, makulatury i baterii,
-uczestniczenie w konkursach
Obchodzimy święta związane z ochroną środowiska.

Stwarzanie uczniom  warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego.
 - propagujemy aktywność ruchową, uwzględniając indywidualne możliwości dziecka.
- kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.
Uczeń:
-jest schludny
-dba o siebie i otoczenie
- prowadzi higieniczny tryb życia
- właściwie się odżywia
-rozwija się prawidłowo fizycznie,
-uprawia różne dyscypliny sportu,
-współdziała w grupie,
-osiąga sukcesy,
-wzmacnia poczucie własnej wartości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń :
-dba o środowisko naturalne,
-propaguje ochronę środowiska,
-dba o zieleń oraz o czystość  w szkole               i w domu
 
 
-lekcje wychowawcze,               -pogadanki, filmy, apele,                    -konkursy,                                           -wystawy, gazetki,
- zajęcia w terenie
-udział w  konkursach i akcjach ekologicznych, np. „Sprzątanie świata”, Dzień  Ziemi, Święto  Niezapominajki
-organizowanie Dnia Sportu,
-organizowanie wycieczek krajoznawczych,
-spotkanie z pielęgniarką szkolną (badania bilansowe, sprawdzanie czystości, pogadanki na temat higieny osobistej)
-pogadanki
-badania ogólnorozwojowe
-konkursy , wystawki
-promocja środków do ochrony jamy ustnej
-filmy edukacyjne
zajęcia i zawody sportowe,           -wycieczki,
-dyskoteki,
-gry i zajęcie świetlicowe i biblioteczne,
- gimnastyka korekcyjna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Higienistka szkolna, wychowawcy, wychowawca świetlicy,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, wychowawca świetlicy, nauczyciel bibliotekarz, rodzice
5.
Zapobieganie  uzależnieniom
 
Przeciwdziałamy nałogom
-profilaktyka uzależnień,
-zapobieganie uzależnieniu od komputera.
 
Formy: lekcje wychowawcze, pogadanki, filmy, apele, konkursy, wystawy, gazetki.
 
Uczeń:
- jest asertywny:
- rozumie szkodliwość palenia i picia
-nie używa narkotyków
-świadomie korzysta z komputera i mediów
-ma świadomość zagrożeń cywilizacyjnych
  Wychowawcy,
Higienistka szkolna, nauczyciel bibliotekarz,
6.
Kultura – wartości, normy, wzory zachowań
Wychowanie patriotyczne. Poznanie historii i kultury naszego regionu, kraju. Pielęgnowanie tradycji narodowych i chrześcijańskich.
 - poznanie symboli i tradycji narodowych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej
 - wyrabianie postaw przynależności do rodziny, społeczności lokalnej i patriotyzmu do „małej ojczyzny”
- wyrabianie wrażliwości na odmienność kulturową, wyznaniową i narodową oraz poszanowania ich praw
- kształtowanie świadomości na odmienność osób niepełnosprawnych
- kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym  i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność
-kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci
- wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji
-inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia
-przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
-przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;
-wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek                       do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych                     z rodziną, szkołą i społecznością lokalną
-kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji                      w różnych formach ekspresji
-kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie             kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;
-kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw
 
 
Uczeń:
- pogłębia swoją wiedzę
-ma poczucie piękna
-posiada świadomość historyczną
-czyta literaturę
-identyfikuje się z historią kraju i regionu
-szanuje tradycję narodową
-kultywuje symbole narodowe
- akceptuje odmienność innych osób, ich wyznanie, kulturę i fizyczność
-poznaje ważne miejsca pamięci narodowej
-okazuje w słowach, działaniach szacunek wobec dorosłych, rówieśników i młodszych,
-stosuje zwroty grzecznościowe,
-zna symbole narodowe i nabywa umiejętność zachowania się wobec nich
- w pozytywny sposób potrafi wyrażać swoje własne emocje w różnych formach ekspresji
Uczeń:
 - ma dostęp do różnych źródeł informacji (Internet, dzieła literackie, albumy, foldery, sztuka plastyczna)
Wykonuje prace plastyczne,
drobne formy sceniczne
zajęcia rytmiczno -ruchowe
 
-opowiadania, scenki rodzajowe, drama, rozmowa
-prezentacja symboli narodowych i godnego zachowania się wobec nich;
-nauka Hymnu Państwowego, postawy i szacunku wobec Flagi i Godła Państwowego
-kształtowanie właściwych postaw uczniów, przekazywanie wartości i  stosowanie się do nich
-spotkania klasowe, akademie, gazetki, konkursy, wyjścia do miejsc pamięci narodowej,          -udział w rekolekcjach
- kształtowanie umiejętności  właściwego komunikowania się, sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz językach obcych w tym występowanie przed publicznością
- kształtowanie gotowości do twórczej i naukowej aktywności uczniów, poszanowania tradycji, kultury własnego narodu
- uczestniczenie w życiu kulturalnym i szkolnym swojej „małej ojczyzny”.
- wyrabianie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z wytworami kultury i wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia
Obchodzimy:
- święta narodowe
-ważne rocznice ( rocznica wybuchu II wojny światowej )
Dzień Edukacji Narodowej,
-święta szkolne ( pasowanie na ucznia)
-rekolekcje wielkopostne
Kultywujemy zwyczaje:
andrzejki, mikołajki, wigilia, jasełka, powitanie wiosny, zajączek wielkanocny
 
Nauczyciele, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy,
katecheta,
rodzice,
muzea,
biblioteka,
OSP Przedmość,
MGOKiS,
Grupa Odnowy Wsi,
Zespół Placówek Specjalnych w Praszce


 
7.
Wolontariat
 
 Wychowanie i działanie dla dobra innych
- kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statutu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji
- kształtowanie osobowości otwartej na potrzeby innych
- docenienie otrzymanej pomocy
- kształtowanie potrzeby niesienia pomocy innym
- kształtowanie bezinteresownego pomagania innym                            i czerpania z tego radości
Rozbudzanie chęci poznawczych, rozwijanie
własnych zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności.
Wprowadzamy różnorodne formy działalności pozalekcyjnej:
 - otwieranie dzieci na koleżeńską pomoc w różnych sytuacjach
- konkursy, wystawy
Uczeń:
- uczy się właściwych postaw prospołecznych angażując się w różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie szkoły i poza nią.
 
 
 
 
Uczeń:
-rozwija swoje zainteresowania
-pogłębia wiedzę
-kształtuje osobowość, obowiązkowość i samodzielność
 
-pomoc innym
-udział w akcjach „Góra Grosza”, „WOŚP”,
-zbiórka  zabawek dla dzieci
- przygotowanie spotkania wigilijnego
-akcje charytatywne
 
 
 
 
Nauczyciele,
rodzice
Samorząd
Uczniowski, nauczyciel bibliotekarz
 
 
 
 
8.
Preorientacja zawodowa
 Poznajemy zawody i pracę innych
- przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenia szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów
- rozbudzanie zainteresowania różnymi zawodami, pasjami, zainteresowaniami
- wyrabianie szacunku do ludzi różnych profesji
Uczeń:
- poznaje różne zawody poprzez dzieła literackie, spotkania, wycieczki
-pogadanki
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
-wycieczki do zakładów pracy
- konkursy plastyczne
Nauczyciele,
rodzice,
zakłady pracy,
Internet,
9.
Współpraca
Współpraca z rodzicami
Wdrażamy rodziców do współpracy ze szkołą i uwrażliwianie ich na potrzeby rozbudzania postaw charytatywnych u swoich dzieci:
-zapoznanie z dokumentami szkoły,
 -współtworzenie dokumentów szkolnych,
-współpraca z Radą Rodziców,
-współpraca z trójkami klasowymi,
-organizowanie imprez: zabawy choinkowej, świąt okolicznościowych, festynów, imprez sportowych.
 
 
Uczeń:
-czerpie wzorce zachowań z postaw rodziców
-uświadamia sobie wartość rodziny (rozwijanie więzi rodzinnych)
-Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci,
-Działalność Rady Rodziców,
-Spotkania z rodzicami,
-Wspólne imprezy, np. zabawa integracyjna,
-Udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych, np. spotkanie wigilijne, obchody Dnia Dziecka,
 
 
 
X. ZAKŁADANE EFEKTY PROGRAMU
 
Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 
SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY
Uczeń jest: 
 • Samodzielny- daje sobie radę w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.
 • Twórczy- stara się rozwiązywać napotkane problemy; naukę traktuje jak coś naturalnego. Ma określone zainteresowania, którym poświęca swój czas i stara się je rozwijać.
 • Uczciwy – mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa.
 • Odpowiedzialny- gotów ponosić konsekwencje swoich czynów. Jeżeli trzeba, zwraca się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia. Działając w grupie, poczuwa się do odpowiedzialności za efekty jej pracy; postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 • Ciekawy świata- zdobywa wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł. Jest aktywny umysłowo.
 • Tolerancyjny- rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.
 • Pomocny – dostrzega potrzeby innych i wykazuje chęć niesienia pomocy
 • Szanuje godność innych- jest zawsze w stosunku do innych osób, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych.
 • Szanuje prawo- przestrzega statutu i regulaminów szkoły, innych zasad ustalonych przez organa  szkoły; przestrzega prawa i zasad ustalonych przez odpowiednie instytucje w mieście i kraju.
 • Obowiązkowy i punktualny- dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych.   
 
XI. EWALUACJA
W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje  wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.
Narzędzia ewaluacji: 
· Rozmowy  z uczniami,
·  Wywiady z rodzicami i nauczycielami;
· Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych klas;
 · Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;
·  Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do dalszej pracy oraz kwestionariusz ankiety pozwalający stworzyć sylwetkę absolwenta naszej szkoły; 
· Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji; 
· Wyniki konkursów dotyczących ochrony środowiska.
· Wyniki akcji.
· Wyniki konkursów, indywidualne osiągnięcia uczniów.
· Protokoły zebrań, uczestnictwo rodziców w życiu szkoły, albumy i kroniki.
· Obserwacja, rozmowa z wychowankami wyniki konkursu;
· Obserwacja, ankiety, sprawozdania
· Obserwacja uczniów podczas uroczystości szkolnych.
· Analiza dokumentów
· Osiągnięcia sportowe.
· Sprawdzenie  znajomości  telefonów  alarmowych
· Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów. 
· Analiza dokumentów;
·  Obserwacje;
· Wyniki badań lekarskich, karty zdrowia ucznia.
·  Udział i właściwa postawa podczas uroczystości szkolnych i lokalnych.
·  Poszanowanie symboli narodowych.
 XII. USTALENIA KOŃCOWE
 Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej  Szkoły Podstawowej w Przedmościu  na lata 2017-2020 jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany dokument pt. Założenia do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły wraz z harmonogramem działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu.
 
 
Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej
-  przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu 25.09.2017
 - przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 02.10.2017
- w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu 27.09.2017
 
Rada Rodziców                                                        Rada Pedagogiczna                                                                     Samorząd Uczniowski