Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Plan Pracy Szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEDMOŚCIU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 1. Priorytety w pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.
 1. Priorytety pracy oddziału przedszkolnego:
 1. wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka.
 2. rozwijanie i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 3. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 4. aktywna współpraca z rodzicami
 1. Priorytety pracy na I etapie  edukacyjnym:
 1. wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego  oraz wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia,
 2. rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, stwarzanie uczniom warunków umożliwiających rozwijanie osobistych zainteresowań, poszerzanie wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności,
 3. wdrażanie innowacji pedagogicznych rozwijających talenty i zainteresowania uczniów oraz stwarzanie warunków do kreatywnego rozwijania tych uzdolnień,
 4. rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
 5. przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystanie w procesie nauczania-uczenia się technologii informatycznych,
 6. edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 7. zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły oraz  rozszerzenie współpracy ze środowiskiem,
 8. Profilaktyka uzależnień oraz  wzmocnienie działań szkoły  na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,
 9. Przygotowanie uczniów do dalszych etapów edukacyjnych poprzez doradztwo zawodowe.
 10. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych  oraz wzmacnianie roli szkoły w kształtowaniu systemu wartości i postaw patriotycznych uczniów.
 11. modernizowanie bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły.