Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Szanowni rodzice

SZANOWNI  RODZICE
Po dokładnym zapoznaniu się z „Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” , Burmistrz podjął decyzje, że przedszkola i oddziały przedszkolne będą otwarte z dniem 11 maja 2020 r. aby w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Otwarcie przedszkoli to realna pomoc rodzicom. Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i chcą skorzystać z opieki w przedszkolu powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola minimum 2 dni robocze przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.
W przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.
 
Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola od 11 maja 2020 roku, fakt ten powinni zgłosić dyrektorowi do dnia 7 maja 2020 r. do godz. 1000 telefonicznie 600498784 lub pocztą e-mail pspprzedmosc@o2.pl
W razie pytań i wątpliwości prosimy dzwonić do dyrektora lub wychowawcy.
                                                         Z poważaniem  Jolanta Galant
 
 
WYTYCZNE GIS I  MEN DLA RODZICA
- Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
- Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub                  w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.