Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

                                     Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 14/2018/19  z dnia 25.01.2019 r.
Regulamin   rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Przedmościu
w roku szkolnym 2019/2020
I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
a)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
b)  Rozporządzenie MEN  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
 rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek  
 (Dz U. z 21 marca 2017 , poz. 610)
c) Rozporządzenie MEN  z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DZ U z dn. 31 sierpnia 2017 poz 1646)
d) Rozporządzenie MEN  z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu ( Dz U z 17 sierpnia 2017 , poz. 1546
e)  Rozporządzenie MEN  z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 27 marca 2017 r., poz. 649.).
f) Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz U z dn. 31 sierpnia 2017, poz. 1655)
g)Uchwała nr 176/XXV/2017 Rady Miejskiej w Praszce  z dn. 9 lutego  2017  w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Praszka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
h) Statut Szkoły
II. Termin rekrutacji
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020  prowadzony jest w terminach od 03 kwietnia do 18 kwietnia, podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.
2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na tablicy  ogłoszeń  i na stronie internetowej szkoły.
3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu   343591050 lub 600498784.
III. Obowiązek szkolny
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego,                   w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły,  nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2. W roku szkolnym 2019/20 obowiązkiem  szkolnym objęte są  dzieci 7 -letnie.
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które                      w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
4.Dyrektor szkoły podstawowej  przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt 3, jeżeli dziecko:
 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,                     w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo
 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych.
IV. Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły określone w Uchwale Nr 178/XXV/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych     do nowego ustroju szkolnego.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
V. Kryteria naboru
W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
Kryteria do szkół podstawowych Liczba
punktów
Dokumenty
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka 4 Dane potwierdza dyrektor szkoły                            na podstawie dokumentacji będącej                    w posiadaniu szkoły
Miejsce pracy przynajmniej jednego                          z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 2 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
W obwodzie zamieszkują krewni dziecka
(babcia, dziadek) wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu
należytej opieki
2 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
VI. Dzieci niebędące obywatelami polskimi
Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
VII. Odroczenia
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego                    w obwodzie szkoły.
3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
VIII. Zapisy
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
a) pobraniu u Dyrektora lub ze strony internetowej uczniowskiego  zgłoszenia do klasy I,
b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu zgłoszenia  u Dyrektora  szkoły.
IX. Wymagane dokumenty i terminy rekrutacji
a. Zapisy dzieci do klasy pierwszej  trwają od 03 kwietnia do 18  kwietnia.
 1. Rodzic (prawny opiekun) osobiście zapisuje dziecko u Dyrektora szkoły w godzinach 8.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku ( oraz w dowolnym terminie ustalonym telefonicznie), okazując dokument tożsamości i składając kartę zgłoszenia dziecka do szkoły oraz:
 1. 1 zdjęcie legitymacyjne
 2. kserokopię lub oryginał skróconego aktu urodzenia (do wglądu)
Wzór karty zgłoszenia dziecka do szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka spoza obwodu szkoły oprócz karty zgłoszenia dziecka składają wniosek do dyrektora szkoły – załącznik nr 2.
 2. Warunki i tryb przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.
 3. Do karty zgłoszenia do szkoły dziecka 6- letniego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są dołączyć:
 1. zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,
 2. pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku dziecka, które nie  było objęte wychowaniem przedszkolnym.
  1. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka  w szkole poza obwodem, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez ich dziecko obowiązku szkolnego.
  2. W czerwcu organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców klasy I. Szkoła na stronie internetowej i poprzez informacje przekazane placówkom przedszkolnym (w obwodzie szkoły) zawiadamia rodziców   o terminie spotkania.
  3. 24 kwietnia 2019 nastąpi weryfikacja  przez komisję  rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie  do szkoły  i dokumentów potwierdzenie spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym .
  4. 10 maja 2019 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .
  5. 13-17 maja   potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia przez pisemne oświadczenie.
  6. 22 maja 2019 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I następuje poprzez wywieszenie listy na tablicy przy sekretariacie szkoły.
  7. Terminy postępowania uzupełniającego 27 czerwca – 30 sierpnia 2019
  8. Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci i przydzielenie wychowawców odpowiada Dyrektor Szkoły.
  9. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem podejmuje Dyrektor Szkoły                    w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski rodziców (prawnych opiekunów) dzieci, których rodzeństwo jest już uczniami szkoły oraz dzieci pracowników szkoły. Pozostałe dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
X. Pozostałe klasy szkoły podstawowej
- przyjmowane z urzędu – dzieci zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły,                         w oparciu o dane z ewidencji ludności,
- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.
X. Przepisy końcowe
1. W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.
2. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Przedmościu,                           a zapisanych do innych szkół– rodzice powinni zawiadomić o tym Dyrektora szkoły obwodowej.
3. W sprawach nieobjętych procedurami decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
 
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO                  ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Lp. Rodzaj czynności Termin                                  w postępowaniu rekrutacyjnym Termin                        w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie  do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym
 
03.04.2019                          do 18.04.2019 27.06.2019                 do 10.07.2019
2. Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną  wniosków                        o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów  potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym
 
24.04.2019 15.07.2019
3. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów  zakwalifikowanych                  i niezakwalifikowanych
 
10.05.2019 18.07.2019
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia                w postaci pisemnego oświadczenia 13.05.2019                          do  17.05.2019 22.07.2019                do 26.07.2019
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
22.05.2019 30.07.2019
6. Listy, o których mowa  w poz. 3 i 5 , podane do publicznej wiadomości , są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których mowa w art. 158 ust.6-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe   ( Dz. U.z 2018 , poz 996 tj.ze zm.)
 
25.06.2019 30.08.2019